Pielęgniarki środowiskowo - rodzinne:

Informujemy ,że z dniem 01.03.2019r pielęgniarka środowiskowa Małgorzata Szymkowiak i Elżbieta Dobierska zaprzestają udzielania świadczeń zdrowotnych w Pielęgniarsko-Położniczym Osrodku "Rodzina”.

Zdeklarowanych pacjentów u P.Szymkowiak przejmie opieką pielęgniarka Ewa Kaczmarek telefon 666844321

. Zaeklarowanych pacjentów P.Dobierskiej przejmą opieką pozostałe pracujące pielęgniarki z Ośrodka "Rodzina” telefon: 612922735.

 • Ganska Regina
 • Hancyk Halina
 • Kaczmarek Ewa
 • Roszczak Maria
 • Erenc Anna
 • Rams Beata

Położne środowiskowo - rodzinne
Nowa siedziba: Szamotuły, ul. Młyńska 5A
 • Jędros Ewa
 • Owczarek Elżbieta
Wykonujemy badania KTG płodu

Ośrodek powstał poprzez umowę z Wojewodą Wielkopolskim 1.10.1998r.

Od 1.01.1999r. Ośrodek świadczy bezpłatne, kompleksowe usługi zdrowotne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pielęgniarki i Położne wykonują usługi w domu pacjenta zdeklarowanego do Ośrodka Rodzina.

Informujemy, że istnieje wolny wybór pielęgniarki i położnej środowiskowo - rodzinnej.

Współpracujemy ze wszystkimi lekarzami (rodzinnymi, specjalistami, pediatrami, ginekologami) oraz instytucjami publicznymi a także organizacjami społecznymi działającymi na rzecz naszych pacjentów.

Spełniamy wszystkie kryteria i wymogi obowiązujące w naszym środowisku pracy.

Cechujemy się komunikatywnością, operatywnością, kulturą osobistą, uczciwością, rzetelnością, pracowitością, otwartością, zaangażowaniem, odpowiedzialnością.

Samodzielnie wykonujemy kompleksowe świadczenia i prowadzimy programy promocyjne i profilaktyczne.

Współpracujemy w zespole.

Realizujemy funkcje:
 • wychowawcze
 • opiekuńcze
 • profilaktyczne
 • diagnostyczne
 • terapeutyczne
 • rehabilitacyjne
w stosunku do wszystkich podopiecznych.

Zakres kompetencji pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej

Pielęgniarka środowiskowa/rodzinna realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad rodziną w środowisku zamieszkania z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia obejmując opieką:

• zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku,
• osoby niepełnosprawne,
• osoby w stanie terminalnym.

W realizacji świadczeń zdrowotnych pielęgniarka środowiskowa/rodzinna współpracuje z:

• lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej/rodzinnym,
• pielęgniarką w środowisku nauczania i wychowania,
• położną środowiskową/rodzinną,
• pielęgniarką/położną praktyki,
• pielęgniarką opieki długoterminowej,
• innymi Świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych,
• przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia rodziny.

1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki.

1. Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych.
2. Rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych podopiecznych.
3. Prowadzenie edukacji zdrowotnej w tym dokonywanie oceny poziomu wiedzy, umiejętności i motywacji podopiecznych do zachowań prozdrowotnych.
4. Realizacja programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób.
5. Organizacja grup wsparcia.
6. Prowadzenie działań profilaktycznych u podopiecznych z grup ryzyka zdrowotnego.

2. Świadczenia diagnostyczne.

1. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
2. Wykonywanie badania fizykalnego.
3. Wykonywanie pomiarów i ich ocena.
4. Wykonywanie testów.
5. Prowadzenie bilansu wodnego
6. Ocena stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia
7. Ocena i monitorowanie bólu w opiece paliatywnej

3. Świadczenia pielęgnacyjne.

1. Realizacja opieki pielęgnacyjnej u pacjentów w różnych fazach życia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej.
2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych.
3. Przygotowywanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.

4. Świadczenia lecznicze.

1. Dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego
2. Zabiegi z zastosowaniem ciepła i zimna
3. Cewnikowanie pęcherza u kobiet (u mężczyzn po przeszkoleniu).
4. Wykonywanie wlewów doodbytniczych.
5. Podawanie leków różnymi drogami i technikami (iniekcje podskórne, domięśniowe i dożylne).
6. Wykonywanie zleceń lekarskich.
7. Zakładanie opatrunków ran, odleżyn, oparzeń.
8. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących
9. Zdejmowanie szwów.
10. Stawianie baniek lekarskich.
11. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

5. Świadczenia usprawniające.

1. Koordynacja i współdziałanie w rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego, długotrwałego unieruchomienia i stosowania udogodnień.
2. Usprawnienie ruchowe.
3. Drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej.
4. Ćwiczenia ogólnousprawniające.

Wszystkie wyminione usługi wykonujemy bezpłatnie w domu pacjenta
od poniedziałku do piątku w godziinach od 9:00 do 18:00.


Usługi położnicze

Świadczenia u kobiet ciężarnych:

● pomiar parametrów stanu ogólnego
● kontrola wysokości dna macicy
● słuchanie tętna płodu (wypożyczamy detektory tętna płodu)
● higiena żywności (ustalanie diety)
● prowadzenie planu porodu
● przygotowanie do porodu i pobytu w szpitalu
● pomoc w przygotowaniu kącika i wyprawki dla noworodka
● rola ojca, wpsarcie kobiety rodzącej i po porodzie
● prowadzimy szkołę dla rodziców

Ciężarne po 21 tyg. ciąży prosimy o zgłaszanie się do położnych środow. - rodzinnych, które przyjmują w siedzibie firmy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 9:00 lub telefonicznie.

Świadczenia u położnicy:

● ocena stanu ogólnego i psychicznego po porodzie
● ocena aktu karmienia, pomoc w karmieniu piersią
● pomoc w rozwiązywaniu problemów z laktacją
● kontrola wysokości dna macicy i odchodów z dróg rodnych
● kontrola gojenia się rany krocza lub po cięciu cesarskim
● zdejmowanie szwów
● zmiany opatrunków
● ocena innych powikłań w połogu
● omawianie ćwiczeń w połogu

Świadczenia u noworodka:

● pielęgnacja (nauka kąpieli, toaleta skóry, pośladków, toaleta i zaopatrtywanie pępka, narządów płciowych)
● pokaz noszenia i układania dziecka, szerokie pieluszkowanie
● ocena napięcia mięśni
● ocena stanu i zabarwienia powłok skórnych (żółtaczki)
● ocena stanu psycho-fizycznego dziecka
● kontrola odruchów neurologicznych
● masaż brzuszka, antykolkowy
● kontrola wagi
● pobieranie materiałów do badań
● suplementacja witamin
● informacja o szczepieniach

Świadczenia u kobiet po operacjach ginekologicznych wykonujemy na zlecenie lekarskie

● zmiany opatrunków
● kontrola gojenia się rany
● tamponowanie pochwy
● zdejmowanie szwów
● rehabilitacja pooperacyjna
● nauka samokontroli piersi


Zachęcamy do bezpłatnego korzystania z naszych usług. Oferujemy miłą i przyjemną atmosferę.